Privacy

GGraphics is verantwoordelijk voor verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in onze privacy verklaring.


G.S. Genuit is de functionaris gegevensbescherming van GGraphics. Zij is te bereiken via contact@GGraphics.nl.


Contact informatie:

Postadres: Doggersbankstraat 34-hs, 1055pa Amsterdam
Website: https://www.ggraphics.nl
E-mail: contact@GGraphics.nl
KVK nummer: 54482739
BTW nummer: NL044641813B01

GGraphics verwerkt persoonsgegevens als je gebruik maakt van onze diensten en/of als je deze zelf aan ons verstrekt.


Persoonsgegevens die wij verwerken:

 • voor- en achternaam
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • bankrekeningnummer
 • eventuele kopij, informatie of beeldmateriaal verstrekt voor opdrachten


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.
Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activietein van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegegvens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via contact@ggraphics.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:


GGraphics verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • verzenden van facturen
 • verzenden van een mogelijk nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • bellen of e-mailen om onze dienstverlening in overleg uit te kunnen voeren
 • goederen en diensten bij je afleveren


Geen geautomatiseerde besluitvorming

GGraphics neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Er worden geen besluiten genomen door computer programma’s of systemen, zonder dat daar een mens (een medewerker van GGraphics) tussen zit. GGraphics gebruikt:

 • website-cookies
 • bewerkersovereenkomst met Google
 • geanonimiseerde IP-adressen
 • de kortste bewaartermijn, 14 maanden
 • zonder ‘gegevens delen’
 • zonder combinatie van andere Google diensten met de Google analytics cookies


GGraphics gebruikt verder geen cookies of vergelijkbare technieken. Als deze technieken in opdrachten worden toegepast is dat onder verantwoordelijkheid van de opdrachtgever.


Persoonsgegevens bewaren

GGraphics bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Bijvoorbeeld, de cookies worden gebruikt om inzicht te hebben in hoeveel bezoeker GGraphics.nl krijgt en waar deze bezoekers vandaan komen.


Contactgegevens van opdrachtgevers blijven bewaard ivm auteurs- en beeldrechten van ons werk in opdracht.


Delen van persoongegevens met derden

GGraphics verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met je of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door GGraphics en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je beschikken in een computerbestand toe te sturen. Op het moment versturen wij geen nieuwsbrief, mocht dit in de toekomst veranderen geldt dat elke nieuwsbrief mogelijkheid de biedt om je af te melden of om je mailadres te wijzigen.


Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar contact@GGraphics.nl.


Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en BSN zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk op je verzoek.


Je hebt de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, via http://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Beveiliging persoonsgegevens

GGraphics neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.


Onze website maakt gebruik van https met een SSL certificaat om te zorgen dat gegevensverkeer niet openbaar is.


Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via contact@ggraphics.nl

 

Augustus 2019